Friday, March 25, 2011

Հրաչ Քալսահակեանին թեմական թեկնածութեան ծրագիրը

Hrach Kalsahakian
Hrach Kalsahakian's nomination program for Temagan (Legislative Body) elections in Sharjah

See Armenian text below

Ստեղծել Տուպայի եւ Հիւսիսային Էմիրութեան հայութեան պաշտօնական կայքէջը եւ ներգրաւել գաղութին պատանի եւ երիտասարդ տարրերը լրագրական գործին մէջ:

Լրջօրէն ուսումնասիրել ամենօրեայ հայկական մանկապարտէզ հիմնադրելու ծրագիրը:

Ստեղծել մարմին գաղութի նորեկ անդամները սիրալիր ընդունելու եւ ազգային կեանքի առաջնորդելու:

Հնարաւորութիւն տալ գաղութի պատանի եւ երիտասարդ տարրերուն հայկական միջավայրի գուրգուրանքը եւ ուշադրութիւնը վայելելու՝ ներգրաւելով ատակ տարրերը վարչական եւ այլ մարմիններու մէջ:

Համալիրէն ներս ստեղծել տուն – թանգարան՝ հայ մշակոյթը հանրութեան եւ օտարներուն ներկայացնելու:

Աշխուժացնել հայ կեդրոնը զանազան միջոցառումներով: Զարկ տալ հոգեւոր դաստիարակութեան:

Կեդրոնը օժտել արդի հաղորդակցական եւ լսատեսողական միջոցներով, ինչպէս նաեւ մարզական եւ օգտաւէտ ժամանցի սարքերով:

Երեւան հանել եւ քաջալերել գաղութի տաղանդաւոր դէմքերը:

Պատուել ազգային կեանքէն ներս կարեւոր ներդրում ունեցող անձերը:

Օտարախօս հայերը ներգրաւել ազգային կառոյցին մէջ՝ իրենց համար ընբռնելի լեզու գործածելով:

Գործնականապէս օժանդակել գաղութին մէջ գործող հայկական կազմակերպութիւններուն եւ խմբաւորումներուն:

Աջակցիլ Ապու Տապիի գաղութին՝ խնդիրները հարթելու:

Մօտակայ գաղութներուն հետ (ինչպէս Քուէյթ եւ Քաթար) պահպանել սերտ եւ համագործակցական յարաբերութիւններ:

Մշակել գործնական յարաբերութիւններ դեսպանութեան հետ, մասնակցելով Սփիւռքի նախարարութեան կարգ մը ծրագիրներուն, ինչպէս «Արի Տուն», լրագրողներու եւ ուսուցիչներու վերապատրաստման ծրագիրներ, եւայլն: Լուսաբանել հանրութիւնը՝ երկքաղաքացիութեան օրէնքներէն օգտուելու:

Հաղորդակցական կապ ստեղծել Տուպայի եւ Հիւսիսային Էմիրութիւններուն մէջ գործող արաբական եւ օտար գիտական, կրթական, ընկերային եւ մշակութային մարմիններուն եւ անհատներուն հետ:

Վերատեսութեան ենթարկել թեմական կանոնագրութիւնը՝ պահպանելով ոգին, բայց համապատասխանեցնելով ներկայ պահանջներուն:

Շարժա, 22 Մարտ 2011

ENGLISH TEXT

Hrach Kalsahakian's program for Temagan (Legislative) elections on 1st April 2011

Create the website of the Armenians of Dubai and the Northern Emirates and involve young individuals in our community in media work.

Seriously study the plan of establishing a daily Armenian kindergarten in Sharjah.

Establish a body to extend warm welcome to the newcomers and lead them into community life.

Create opportunities for teenagers and young individuals to enjoy the care and attention of the community and involve the capable ones into community bodies.

Establish a house-museum inside the Armenian center to introduce our culture to the public and to foreigners.

Activate the Armenian center through diverse events. Enhance religious life.

Furnish the Armenian center with modern communication and audiovisual means as well as with sports and useful educational and pass-time instruments.

Search for talents inside the community.

Honor all those who had served in our community in the past.

Involve in community life Armenians who do not speak the mother language, using an easy and understandable language with them.

Assist organizations and groups that are active in the Armenian community.

Help Abu Dhabi Armenians to solve their problems.

Keep close and cooperative relationship with Armenians in nearby communities such as Kuwait and Qatar.

Develop practical relationship with the Embassy, by participating in several programs by the Ministry of Diaspora, such as "Ari Tun" (Come Home), preparatory courses for journalists, teachers, etc. Enlighten the public about the benefits of dual-citizenship.

Communicate with Emirati and Foreign scientific, educational, social and cultural bodies and individuals in Dubai and Northern Emirates.

Revise the diocesan constitution, preserving its spirit but harmonizing the content to present-day needs.

Sharjah, 22 March 2011

Friday, January 28, 2011

Մետալներու տարափ

Hrach Kalsahakian finds it strange that a small Armenian community in UAE has so many individuals with medals, certificates of honors and other prizes received by different Armenian entities. None of these medalists are kown for their scientific, cultural, intellectual or other virtues. Unfortunately, the medal shower is only for their financial contribution. The painful reality of the community is that no intellectual has ever been honored.

Հրաչ Քալսահակեան

Չորս հազար հայ բնակչութիւն ունեցող Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու գաղութը ունի անհամեմատ մեծ թուով մետալակիրներ: Ունինք այստեղ բազմաթիւ ասպետներ, իշխաններ*, զանազան մետալակիրներ, շքանշանակիրներ, պատուոյ եւ գնահատանքի գիրի տէր մարդիկ: Ունինք անհատներ որոնք չգոհանալով այսքանով արշաւներ կը կատարեն աջ ու ձախ եւ նոր մետալներով կը վերադառնան:
Երբ նախկին նախագահ Քոչարեան ԱՄԷ այցելեգ հետը բերած էր գնահատանքի եւ այլ գիրերու լման տրցակ մը: Տրցակին պարունակութիւնը բաժնելէն ետք ներկաներուն ծափողջոյնները աւելի ուժգին դարձան:

Այսքան մետալակիրներ, շքանշանակիրներ, ասպետներ, իշխաններ եւ թագաւորներ ունինք մեր գաղութին մէջ, բայց անոնցմէ ո՞ր մէկը իր գրական, գիտական կամ գեղարուեստական վաստակին համար ստացած է իր տիտղոսը: Ո՛չ մէկը:

Մեր գաղութը չունի՞ արդեօք գիտամտաւոր պաշարի եւ ժառանգի տէր մարդիկ: Ունի: Բայց կարելի՞ է անոնց գոհացնել չոր ու ցամաք մետալներով:
Շարժա

*Հայ եկեղեցւոյ կողմէ շնորհուած, անցեալի փառքը յիշեցնող տիտղոսներ:

Խտրականութեան հետքերը ծածկելու փորձառութիւն

Hrach Kalsahakian gives examples from his own experience about discriminating attitude of some officials in the Armenian community council in Sharjah. He says that this attitude is really harmful and above all unethical.

Հրաչ Քալսահակեան

Երբ արտասահմանէն հիւրեր այցելեն մեր գաղութը անոնք կը տեսնեն մեր գողտրիկ եկեղեցի-դպրոց համալիրը Շարժայի մէջ եւ կը հիանան թէ ինչպէս անապատին մէջ այսպիսի օտար երկրի մը մէջ հայեր կրցած են իրականացնել այսպիսի կազմակերպուածութիւն:

Անոնցմէ մէկը երբ հարց տայ թէ այս եկեղեցին որ հատուածին կը պատկանի, կը ստանայ խորհրդաւոր ժպիտով պատասխան մը՝ «ամէն հայու»: Շատ լսած ենք «մենք այստեղ խտրականութիւն չունինք», «մեզի համար կարեւորը հայն է», «այս կառոյցը ամէնուն տունն է» խօսքերը:

Մէկ-երկու ժամ տեւող այցելութեան ընթացքին դժուար պիտի ըլլայ հիւրին այս լոզունգներուն ետին թափանցել: Բայց տասնամեակներ այստեղ ապրողին համար այլ է պատկերը:

Անձնական օրինակով խօսիմ: 2009ին Ազատ-Հայ կայքը որ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններուն մէջ գործող համահայկական տարածումով լրատուական կայք մըն է ստացաւ պատւոյ գիր Սփիւռքի Նախարարութենէն: Լուրը փոխանցեցի ազգային վարչութեան բայց յայտարարութիւններու ցուցատախտակին վրայ չդրուեցաւ: Նոյն ժամանակ, Սուրիոյ գիւղերէն մէկուն մէջ եկեղեցի վերանորոգելու համար մեր գաղութի անդամներէն մէկը երկոտասնեակ հազար տոլար նուիրած էր: Այդ լուրը շարք մը նկարներով ցուցատախտակին վրայ մնաց ամիսներով:

Այլ օրինակ մը յիշեմ: Երկու շաբաթ առաջ գաղութը ծառայող Սրբազան հօր ողջերթի ձեռնարկ մը կազմակերպուած էր Տուպայի հինգ աստղանի հիւրանոցներէն մէկուն մէջ: Ազգային գործունէութիւն ունեցող բոլոր անձինք հրաւիրուած էին այդտեղ, բացի Ազատ-Հայ կայքի ներկայացուցիչէն: Արդեօ՞ք Ազատ-Հայը ազգային գործունէութիւն տանող մարմին չէ՞: Այո՛, այդպիսին է, բայց խտրականութեան ոգիով առաջնորդուողներուն համար այդպէս չէ:

Անշուշտ եթէ հարց տրուի թէ ինչո՞ւ այսպէս կը պատահի, ամէն տեսակի պատճառաբանութիւններ պիտի մէջտեղ նետուին: Պիտի ըսուի թէ մենք պաշտօնապէս չէինք իմացած այս կամ այն հարցին մասին, թէ մենք նշեալ ձեռնարկին համար այլ կարգադրութիւններ նախատեսած էինք, եւայլն:

Եզրափակենք հետեւեալ հաստատումով: Այստեղ խտրականութիւն կայ, բայց խտրականութեան հետքերը ծածկելու կարեւոր փորձառութիւն ալ կայ:

Շարժա

Thursday, January 27, 2011

Ընտրութիւններէն ետք չվերադառնալ նոյն անհոգ եւ թուլամորթ վիճակին

Hrach Kalsahakian refers to the active Armenian community life in Sharjah immediately before the election period, in contrast with earlier longer period of inactivity. He wishes that the spirit of activism does not remain associated only with the election period.

Հրաչ Քալսահակեան

Կը գտնուինք թեմական ընտրութիւններէն 2-3 ամիս հեռաւորութեան վրայ եւ արդէն նկատելի է ազգային վարչութեան եւ անոր մարմիններուն կողմէ սովորականէն աւելի աշխոյժ գործունէութիւն:

Մէկը միւսին ետեւէ ամէն կարգի ձեռնարկներ կը կազմակերպուին: Երկար ժամանակ անշարժ մնալէ եւ իր շուրջիններն ալ անշարժութեան մատնելէ ետք, ազգային վարչութիւնը սթափած կը թուի ըլլալ, քաջ գիտակցելով թէ վերջին տպաւորոթիւնները կրնան կարեւոր հետք ձգել եւ մեծ ազդեցութիւն ներգործել ընտրական զանգուածին հոգեբանութեան վրայ:

Մենք կ՛ընդունինք թէ սիրայօժար կերպով ազգային աշխատանք վարող մարդիկ չեն կրնար անընդհատ զբաղիլ հայկական թեմաներով: Սակայն կեդրոնացնելով իրենց աշխատանքը նախընտրական շրջանի սեղմ սահմաններուն մէջ, ազգային-հասարակական կեանքը զրկած կ՛ըլլան շարունակականութենէ՝ ստեղծելով այն տպաւորութիւնը թէ գործող մարմիններուն հիմնական մտահոգութիւնը ընտրական հաշուարկն է:

Եկէք նոր հոգեբանութեամբ յաջորդ փուլ անցնինք եւ ընտրութիւններէն ետք պահպանենք աշխատանքի բարձր տրամադրուածութիւն՝ անհոգ եւ թուլամորթ հոգեվիճակէ հեռու մնալով: Արդարեւ մինչեւ եր՞բ կարելի պիտի ըլլայ ապաւինիլ ընտրողներու կարճ յիշողութեան եւ բարի կամեցողութեան վրայ:

Շարժա

Saturday, January 8, 2011

Հիւրանոցի մէջ ողջերթ

Հրաչ Քալսահակեան

Hrach Kalsahakian writes about the necessity of conducting Armenian activities and events in the Armenian Center in Sharjah instead of spending much needed sums in Dubai luxury hotels as happened with the farewell reception of Archbishop Goriun Babian on 10 January 2011.

Ութ տարիներ գաղութին ծառայելէ ետք Արք. Կորիւն Պապեանը պիտի վերադառնայ Անթիլիաս՝ լծուելու գիտամտաւոր աշխատանքի: Ողջերթի ընդունելութիւնը տեղի պիտի ունենայ Տուպայի շքեղ հիւրանոցներէն մէկուն մէջ՝ 10 Յունուար 2011ին: Մասնակցութեան սակը՝ 200 տիրհամ:

Մեր կարծիքով ազգային – եկեղեցական կեանքին հետ սերտօրէն առնչուած նման միջոցառումներ տեղի պէտք է ունենան հայ կեդրոնին մէջ հետեւեալ պատճառներով՝

- Ծախսը շատ աւելի նուազ կ՛ըլլայ:

- Մասնակցութեան սակը մատչելի կ՛ըլլայ (կամ նոյնիսկ ձրի), հետեւաբար աւելի մեծ թիւով անձեր ներկայ կ՛ըլլան:

- Ձեռնարկը կը կրէ զգալի հայկական դրոշմ:

- Դաստիարակչական առումով լաւ օրինակ կը հանդիսանայ մեր զաւակներուն:

- Հայ կեդրոնին եւ եկեղեցւոյ արժէքը բարձր կը մնայ:

Տուպայի հիւրանոցները շքեղ են անշուշտ, բայց մենք կրնանք այդտեղ ծախսուած գումարներով մեր կեդրոնն ալ շքեղ դարձնել: Հասկնալի է թէ կարգ մը ձեռնարկներ կարելի չէ մեր կեդրոնին մէջ իրականացնել:

Յիշենք որ 12 տարիներ առաջ երբ օտարներ հարց կու տային թէ ինչո՞ւ ձեր ձեռնարկները հիւրանոցներու մէջ տեղի կ՛ունենային, մեր բնական (եւ տրամաբանական) պատասխանը կ՛ըլլար «որովհետեւ մենք սրահ եւ կեդրոն չունինք»:

Եկէք չմոռնանք հայ կեդրոնին իմաստը:

Friday, January 7, 2011

Միութիւն մը եւս աւելցաւ մեր փոքրաթիւ գաղութին մէջ

Հրաչ Քալսահակեան

Hrach Kalsahakian writes about the establishment of new chapter of the Armenian Relief Society (ARS) in UAE.

Վերջերս յայտարարուեցաւ թէ ՀՕՄի մասնաճիւղ մը հիմնուած է ԱՄԷի մէջ: Ըսուեցաւ թէ հիմնադիր հանդիպումը արդէն տեղի ունեցած է 23 Դեկտեմբեր 2010ին:

Հետաքրքիր է իմանալ թէ նորաստեղծ մասնաճիւղը գաղութին մէջ տարիներէ իվեր գործող «Տիկնանց Յանձնախումբ»էն ի՞նչ տարբեր աշխատանք պիտի ծաւալէ:

Որպէս սկիզբ այնքան բնական չենք գտներ մասնաճիւղին կազմաւորման հոլովոյթը: Օրինակի համար լուրը ստացանք Ամերիկայի հայկական (դաշնակցական) մամուլէն եւ ոչ թէ Շարժայի մեր ազգային վարչութեան յայտարարութեան միջոցով: Յայտնի չէ թէ ասիկա դիտումնաւոր եղած է թէ պարզապէս տեղեկատուական բացթողում մըն է:

Յայտնի չէ նաեւ թէ ներկայ դրութեամբ ազգային վարչութեան հովանիին տակ գործող «Տիկնանց Յանձնախումբ»ը ի՞նչ վախճան պիտի ունենայ: Արդեօք կոչ պիտի ուղղուի այդտեղի տիկիններուն միանալու ՀՕՄի շարքերը: Ամէն պարագայի մեր թուային քանակը ԱՄԷի մէջ (մօտաւորապէս 4000 հոգի) չի նպաստեր որ կրկնօրինակ միութիւններ ունենանք:

Թեմական պարտաւորութիւններ

Հրաչ Քալսահակեան

Hrach Kalsahakian writes about the role of the members of the Legislative Council in the UAE's Armenian community and in the Armenian communities in general.

2007 Փետրուարին տեղի ունեցան Ծոցի երկիրներու հայութեան թեմական 4րդ ընտրութունները, որու հետեւանքով 18 անձեր ընտրուեցան թեմական կառոյցին մէջ ծառայելու՝ 5ը Շարժա – Հիւսիսային Էմիրութիւններ շրջանէն, իսկ մնացեալը Քուէյթէն եւ Ապու Տապիէն:

Ժամանակը հասած է հիմա 5րդ թեմական ընտրութիւններուն: Ընտրելու եւ ընտրուելու համար կան որոշ նախապայմաններ, որոնց մասին պիտի անդրադառնանք յառաջիկային: Այսօր պիտի խօսինք թեմական կառոյցին ունեցած կարեւոր դերակատարութեան մասին:

Թեմական կազմը գաղութին բարձրագոյն մարմինն է (ընդունուած է ըսել որ անիկա օրէնսդրական մարմինն է, քանի որ ժողովուրդին կողմէ ընտրուած է՝ հետեւաբար ունի օրէնքներ սահմանելու իրաւասութիւն): Այլ գաղութներու մէջ, ուր «երկիր» հասկացողութիւնը տակաւին կը գոյատեւէ, թեմականը «գաւառական» կը կոչուի:

Թեմականները ընտրուած ըլլալով ժողովուրդին կողմէ, կը վայելեն մեծ հեղինակութիւն: Անոնք ազգային եկեղեցական կեանքին մանրամասնութիւններուն հետեւելու եւ լուծումներ տնօրինելու իրաւունք ունին: Անոնց գործունէութեան մասին մարնամասնօրէն նշուած է թեմի կանոնագրութեան մէջ:

Թեմականները պէտք է ըլլան գիտակից եւ փորձառու, ոչ անպայման գործարարական աշխարհի մէջ: Իրենց անձնական օրինակով բարձր օրինակ պէտք է հանդիսանան: Առաւել, անոնք պարտին ըլլալ համեստ, համբերատար, հաւասարակշռուած, հանդարտաբարոյ, հոգատար, հնարամիտ եւ հայրէնանուէր: Պէտք է ամէն գնով պահպանեն հայավայել կենցաղ:

Ընտրուելէն առաջ պէտք է անոնք արդար սկզբունքներու հիման վրայ ներկայանան ընտրութիւններուն՝ առանց վարկաբեկելու այլ թեկնածուները կամ քուլիսներուն ետին անոնց դէմ աշխատանք տանելու:

Նոյնիսկ այս կամ այն խնբակցութիւններուն նեցուկը վայելելու պարագային, թեկնածու թեմականները պարտաւոր են շարունակել արդար մնալ իրենց մօտեցումներուն մէջ եւ չկարծեն թէ «ընտրապայքար» կը նշանակէ ամէն միջոցի բացարձակ օգտագործում:

Ընտրուելէ ետք անոնք պէտք չէ յոխորտան իրենց յաղթանակին մասին եւ յաջորդող չորս տարիներուն պէտք չէ միմիայն պատուական սեղաններու շուրջ յայտնուին:

Թեմական ըլլալ ի վերջոյ կարեւոր պարտականութիւն մը է եւ ռչ թէ պարզապէս տիտղոս: